Regulamin

Regulamin

 • Podobrace B.V.
 • Marconistraat 9
 • 1131 JW Volendam
 • Holandia
 • E-mail: support@podobrace.com
 • Nr VAT: NL857685806
 • Nr CoC: 69003211

Artykuł 1: Zastosowanie, definicje

 1. Poniższy regulamin ma zastosowanie do każdej oferty oraz każdej umowy kupna-sprzedaży zawieranej za pośrednictwem strony internetowej Podobrace.pl, będącej częścią firmy Podobrace B.V. z siedzibą w Volendam, zwanej dalej "Podobrace".
 2. Kupujący nazywany jest dalej "stroną umowy".
 3. Różne postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie odnoszą się do osoby fizycznej, która nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. W postanowieniach tych strona umowy jest określana jako "konsument".
 4. "Oferta" oznacza każdą ofertę Podobrace, przedstawioną w formie pisemnej lub nie.
 5. "Pisemnie" oznacza: listownie, pocztą elektroniczną, faksem lub innym kanałem komunikacji, który jest porównywalny ze względu na stan techniki i poglądy panujące w społeczeństwie.
 6. "Strona internetowa" oznacza stronę internetową Podobrace, o której mowa w punkcie 1.
 7. Ewentualny brak zastosowania (części) postanowienia niniejszego regulaminu nie wpływa na obowiązywanie pozostałych postanowień.
 8. W przypadku rozbieżności lub konfliktu między niniejszym regulaminem a jego tłumaczeniem obowiązuje tekst holenderski.
 9. Niniejszy regulamin ma również zastosowanie do zamówień dodatkowych lub częściowych wynikających z umowy.

Artykuł 2: Oferty i ceny

 1. O ile w ofercie/wraz z ofertą nie podano okresu ważności, oferta ma charakter niewiążący. Podobrace może wycofać tę ofertę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu akceptacji.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, ceny podane w cenniku oferty lub na stronie internetowej zawierają podatek VAT i nie zawierają żadnych kosztów, takich jak koszty transportu, koszty wysyłki czy koszty administracyjne. Dla każdego produktu wyraźnie podana jest obowiązująca kwota podatku VAT i ewentualne dodatkowe koszty.
 3. Oferta łączona nie zobowiązuje Podobrace do dostarczenia części oferowanego towaru za odpowiednią część ceny.
 4. Oferta i ceny nie obowiązują automatycznie dla zamówień dodatkowych.
 5. Pokazane modele i przykłady, specyfikacje kolorów, wymiarów, wagi oraz inne opisy na stronie internetowej są tak dokładne, jak to możliwe, ale mają jedynie charakter orientacyjny. Strona umowy nie może rościć sobie na tej podstawie żadnych praw.
  1. W przypadku wystąpienia dla Podobrace okoliczności (kosztowych) powodujących zwiększenie ceny między zawarciem umowy a jej wykonaniem w związku ze zmianami w przepisach i rozporządzeniach, działaniami rządowymi, wahaniami kursów walut lub zmianami cen niezbędnych materiałów lub surowców, Podobrace może odpowiednio podnieść uzgodnione ceny i obciążyć nimi stronę umowy.
  2. W przypadku podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy konsument może wypowiedzieć umowę, składając pisemne oświadczenie. Jeśli konsument nie zawiadomi Podobrace w terminie 14 dni od powiadomienia o zmianie ceny, Podobrace może przyjąć, że konsument wyraził zgodę na tę zmianę.

Artykuł 3: Zawieranie umów

 1. O ile na stronie internetowej nie zaznaczono inaczej, zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej staje się wiążące dla Podobrace dopiero po przekazaniu stronie umowy pisemnego potwierdzenia tego faktu – może, ale nie musi to nastąpić za pomocą wiadomości automatycznej.
 2. Uzupełnienia lub zmiany ogólnego regulaminu lub umowy stają się wiążące dla Podobrace dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu stronie umowy.

Artykuł 4: Zakupy na odległość – czas na zwrot towaru, prawo do odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy artykuł dotyczy konsumenta tylko w przypadku zakupu na odległość w rozumieniu art. 6: 230g ust. 1 holenderskiego kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zakupu na odległość konsumentowi przysługuje czas na odstąpienie od umowy. W tym okresie konsument może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny.
 3. Okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim akapicie wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem):
  1. otrzymał(a) produkt;
  2. otrzymał(a) ostatni artykuł, jeżeli konsument zamówił w ramach jednego zamówienia kilka artykułów i artykuły te są dostarczane osobno;
  3. otrzymał(a) ostatnią przesyłkę lub ostatnią część, jeżeli dostawa jednego zamówienia składa się z różnych przesyłek/części;
  4. otrzymał(a) pierwszy artykuł w ramach umowy, która obejmuje regularne dostarczanie artykułów w określonym okresie.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne powiadomienie Podobrace przez konsumenta za pomocą formularza udostępnionego przez Podobrace.
 5. Odstąpienie od umowy zgodnie z poprzednimi paragrafami powoduje również automatyczne rozwiązanie wszelkich umów dodatkowych.
 6. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku dostawy:
  1. konkretnych artykułów, które zostały dla niego wykonane na miarę, lub artykułów, które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
  2. artykułów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, a których plomba lub opakowanie zostały naruszone po dostarczeniu;
  3. artykułów, które ze swej natury zostają po dostarczeniu nieodwołalnie zmieszane z innymi artykułami.
 7. Jeżeli konsument chce zwrócić dostarczony artykuł, ponieważ jest on niezgodny z ustaleniami stron, stosuje się postanowienia artykułu dotyczącego reklamacji.

Artykuł 5: Zakupy na odległość – zwrot towaru, zwrot pieniędzy

 1. O ile Podobrace nie odbierze lub nie zleci odbioru dostarczonych towarów, konsument musi niezwłocznie, a w każdym razie w terminie 14 dni po odstąpieniu od umowy, odesłać nieużywane produkty do Podobrace w oryginalnym opakowaniu, na własny rachunek i ryzyko za pośrednictwem strony trzeciej.
 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy Podobrace zwróci wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta na podstawie stosownej umowy w ten sam sposób i w tej samej walucie, w jakiej zapłacił je konsument.
 3. Podobrace nie ma obowiązku zwrotu żadnych dodatkowych kosztów, które powstały w związku z tym, że konsument jednoznacznie wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy sposób dostawy standardowej oferowany przez Podobrace.
 4. O ile Podobrace nie odbierze lub nie zleci odbioru dostarczonych towarów, konsument może domagać się zwrotu pieniędzy dopiero po otrzymaniu towaru przez Podobrace lub po wykazaniu, że towar został przez konsumenta zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Podobrace może odmówić przyjęcia zwrotu towaru lub zwrócić tylko część płatności otrzymanej od konsumenta, jeżeli towar nie znajduje się w oryginalnym opakowaniu, został przerobiony, był używany (w stopniu większym niż jest to konieczne ze względu na charakter, cechy i działanie w danym przypadku) i/lub uszkodzony. Podobrace poinformuje konsumenta niezwłocznie po otrzymaniu towaru.
 6. Konsument odpowiada za amortyzację towaru, jeżeli użycie przez niego towaru wykroczyło poza to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i działania towaru.
 7. Konsument nigdy nie ponosi kosztów, ponieważ korzysta z prawa odstąpienia od umowy.

Artykuł 6: Korzystanie ze stron trzecich

Jeśli Podobrace uzna to za konieczne, może zlecić niektóre dostawy osobom trzecim.

Artykuł 7: Informacje poufne

 1. Podobrace zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje otrzymane od lub na temat strony umowy w związku z zawarciem i wykonaniem umowy. Podobrace udostępnia te informacje osobom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
 2. Podobrace podejmuje wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby zachować te informacje w tajemnicy. Ten obowiązek zachowania poufności dotyczy również pracowników Podobrace oraz osób trzecich zaangażowanych w wykonanie umowy w ramach zakresu odpowiedzialności Podobrace.
 3. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania, jeżeli przepisy ustawowe, rozporządzenia lub orzeczenia sądu zobowiązują Podobrace do ujawnienia poufnych informacji i tym samym Podobrace nie może powołać się na tajemnicę prawną. Wyjątek ten dotyczy również pracowników i innych osób, o których mowa w poprzednim akapicie.

Artykuł 8: Dostawa, czasy dostawy

 1. Uzgodnione terminy nigdy nie są terminami gwarantowanymi. Jeśli Podobrace nie wywiąże się ze swoich zobowiązań (w terminie), strona umowy musi powiadomić Podobrace na piśmie o niewykonaniu zobowiązania i jednocześnie wyznaczyć rozsądny czas na jego wykonanie.
 2. Uzgodniony okres rozpoczyna się w momencie, gdy Podobrace otrzyma wszystkie informacje niezbędne do dostawy oraz uzgodnioną płatność (zaliczkę) od strony umowy. Jeśli spowoduje to opóźnienie, termin zostanie proporcjonalnie wydłużony.
 3. Podobrace może dostarczać w częściach i fakturować każdą dostawę częściową osobno.
 4. Ryzyko związane z dostawą towaru przechodzi na stronę umowy z chwilą, gdy towar opuści siedzibę, magazyn lub sklep Podobrace bądź Podobrace poinformuje stronę umowy o możliwości odbioru towaru.
 5. Wysyłka lub transport towaru odbywa się na koszt i ryzyko strony umowy oraz w sposób określony przez Podobrace. Podobrace nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z przesyłką lub transportem.
 6. O ile strony nie uzgodnią innego terminu, dostawa do konsumenta następuje w ciągu maksymalnie 30 dni od zawarcia umowy. Ponadto ryzyko przechodzi na konsumenta w momencie, gdy towar jest faktycznie dostępny dla niego/wyznaczonej przez niego osoby trzeciej (niebędącej przewoźnikiem). Jeżeli konsument sam wskaże przewoźnika (niebędącego przewoźnikiem proponowanym przez Podobrace), ryzyko przechodzi na konsumenta z chwilą odbioru towaru przez tego przewoźnika. Wysyłka lub transport odbywają się na rachunek konsumenta.
 7. Jeżeli z przyczyn leżących w sferze ryzyka strony umowy dostarczenie zamówionego towaru (w uzgodniony sposób) stronie umowy okaże się niemożliwe lub towar nie zostanie odebrany, Podobrace może obciążyć stronę umowy i zachować towar na koszt i ryzyko strony umowy. Strona umowy umożliwi wówczas Podobrace dostarczenie towarów lub ich odbiór w rozsądnym okresie wyznaczonym przez Podobrace.
 8. Jeżeli strona umowy nie wywiąże się ze swojego zobowiązania zakupu po wyżej wymienionym rozsądnym okresie, natychmiast popada w zwłokę. Podobrace może wówczas wypowiedzieć umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne oświadczenie i sprzedać towar osobom trzecim bez obowiązku rekompensaty szkody, kosztów i odsetek. Nie wpływa to na zobowiązanie strony umowy do pokrycia ewentualnych kosztów (przechowywania), szkód i utraty zysku Podobrace i/lub prawa Podobrace do żądania wykonania umowy.

Artykuł 9: Reklamacje

 1. Strona umowy sprawdzi dostarczony towar niezwłocznie po jego otrzymaniu i poda rodzaj i liczbę ewentualnie widocznych wad, uszkodzeń i/lub odchyleń na liście przewozowym lub dołączonym pokwitowaniu lub – w przypadku jego braku – zgłosi je pisemnie do Podobrace w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w terminie, towar uznaje się za odebrany w dobrym stanie i zgodny z umową.
 2. Inne reklamacje należy zgłosić Podobrace w formie pisemnej niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w uzgodnionym okresie gwarancyjnym. Wszelkie konsekwencje braku natychmiastowego zgłoszenia następują na ryzyko strony umowy. Jeśli nie uzgodniono okresu gwarancji, obowiązuje okres 1 roku od dostawy.
 3. W przypadku braku terminowego złożenia reklamacji nie ma możliwości powołania się na uzgodnioną gwarancję.
 4. Jeżeli zamówiony towar może zostać dostarczony tylko w opakowaniach (hurtowych) znajdujących się na stanie magazynowym Podobrace lub w minimalnych ilościach lub liczbie, towar może wykazywać niewielkie odchylenia – akceptowane w branży – dotyczące podanych wag, ilości, kolorów i rozmiarów. Odchylenia te nie stanowią wady po stronie Podobrace i żadne roszczenia gwarancyjne nie są możliwe.
 5. Reklamacje nie zawieszają zobowiązania płatniczego strony umowy.
 6. Poprzedni paragraf nie dotyczy konsumenta.
 7. Strona umowy umożliwi Podobrace rozpatrzenie reklamacji i udzieli wszelkich istotnych informacji. Jeśli w celu zbadania sprawy konieczne jest odesłanie towaru, odbędzie się to na koszt strony umowy, chyba że reklamacja zostanie później uznana za zasadną. Ryzyko związane z transportem ponosi zawsze strona umowy.
 8. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, w sposób określony przez Podobrace.
 9. Nie można składać reklamacji dotyczących:
  1. niedoskonałości lub cech towarów wykonanych z materiałów naturalnych, jeżeli te niedoskonałości lub cechy są nierozerwalnie związane z charakterem danego materiału;
  2. przebarwień i niewielkich odchyleń kolorystycznych;
  3. artykułów, które po otrzymaniu przez stronę umowy zmieniły charakter i/lub skład bądź zostały całkowicie lub częściowo obrobione lub przetworzone.

Artykuł 10: Gwarancje

 1. Podobrace realizuje uzgodnione dostawy prawidłowo i zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży, ale nigdy nie daje gwarancji innej niż wyraźnie uzgodniona.
 2. Podobrace gwarantuje typową jakość i niezawodność dostarczonego towaru w okresie gwarancyjnym.
 3. Jeżeli na towar dostarczony przez Podobrace została udzielona gwarancja przez producenta lub dostawcę, gwarancja ta obowiązuje w ten sam sposób między stronami. Podobrace poinformuje o tym drugą stronę.
 4. Podobrace zawsze dokłada wszelkich starań, aby przekazać stronie umowy jak najdokładniejsze informacje na temat dostarczonych artykułów, w tym na temat składników/materiałów, z których wykonany jest artykuł, z uwzględnieniem ewentualnych podrażnień skóry w związku z alergiami i innymi chorobami. Podobrace polega jednak w dużej mierze na informacjach o produktach dostarczonych przez dostawcę/producenta w lub wraz z opakowaniem. Z tego względu Podobrace nie może zagwarantować, że informacje podane w/na opakowaniu są zawsze kompletne lub poprawne, i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub inne konsekwencje poniesione przez stronę umowy.
 5. Jeśli cel, do którego strona umowy chce przetworzyć lub wykorzystać towar, odbiega od jego zwykłego przeznaczenia, Podobrace gwarantuje, że towary są do tego odpowiednie, tylko wtedy, jeśli potwierdzi to na piśmie stronie umowy.
 6. Skorzystanie z gwarancji jest niemożliwe, dopóki strona umowy nie zapłaci uzgodnionej ceny za towar.
 7. Poprzedni paragraf nie dotyczy konsumenta.
 8. W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego Podobrace – według własnego uznania – zapewni bezpłatną naprawę lub wymianę towaru bądź też zwrot lub rabat od uzgodnionej ceny. W przypadku dodatkowych szkód obowiązują postanowienia artykułu dotyczącego odpowiedzialności.
 9. Konsument może zawsze zdecydować się na bezpłatną naprawę lub wymianę towaru, chyba że nie można tego rozsądnie oczekiwać od Podobrace. W takim przypadku konsument może wypowiedzieć umowę, składając pisemne oświadczenie, lub zażądać rabatu od uzgodnionej ceny.

Artykuł 11: Odpowiedzialność

 1. Poza wyraźnie uzgodnionymi lub udzielonymi przez siebie gwarancjami Podobrace nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 2. Podobrace odpowiada tylko za szkody bezpośrednie. Wyraźnie wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikowe, takie jak szkody dla działalności, utratę zysków i/lub stratę, szkody spowodowane opóźnieniem i/lub obrażenia ciała.
 3. Strona umowy podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia szkodzie lub jej ograniczenia.
 4. Jeżeli Podobrace ponosi odpowiedzialność, obowiązek zapłaty odszkodowania jest zawsze ograniczony do maksymalnej kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela Podobrace w danym przypadku. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci ubezpieczenia lub szkoda nie jest objęta polisą ubezpieczeniową wykupioną przez Podobrace, obowiązek wypłaty odszkodowania jest ograniczony do maksymalnej kwoty faktury za dostarczony towar.
 5. Strona umowy musi wnieść pozew przeciwko Podobrace nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedziała się lub mogła wiedzieć o poniesionej szkodzie.
 6. W odróżnieniu do poprzedniego paragrafu, konsumentowi przysługuje okres 1 roku.
 7. Podobrace nie ponosi odpowiedzialności – a strona umowy nie może powoływać się na obowiązującą gwarancję – jeżeli szkoda została spowodowana przez:
  1. niewłaściwe użytkowanie, użytkowanie dostarczonego towaru niezgodne z przeznaczeniem lub użytkowanie niezgodnie z instrukcjami, poradami, instrukcją obsługi, ulotkami itp. przekazanymi przez/w imieniu Podobrace;
  2. niewłaściwe przechowywanie lub utrzymanie towaru;
  3. błędy lub luki w informacjach przekazanych Podobrace przez stronę umowy lub w jej imieniu;
  4. instrukcje przekazane przez stronę umowy lub w jej imieniu;
  5. w wyniku decyzji strony umowy, która odbiega od zaleceń Podobrace i/lub zwyczajowego użycia;
  6. lub ze względu na to, że strona umowy lub osoby trzecie wykonały prace (naprawę) lub czynności przy dostarczonym towarze w imieniu strony umowy, bez wyraźnej uprzedniej zgody Podobrace.
 8. W przypadkach wymienionych w poprzednim akapicie strona umowy ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę i zwalnia Podobrace z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 9. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w tym artykule nie mają zastosowania, jeśli szkoda wynika z umyślnego działania lub celowej lekkomyślności ze strony Podobrace lub jej kierownictwa na poziomie zarządu lub jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Tylko w takich przypadkach Podobrace zwolni stronę umowy z wszelkich roszczeń osób trzecich.

Artykuł 12: Płatność

 1. Podobrace może zawsze zażądać (częściowej) zaliczki lub innego zabezpieczenia płatności. Żądana zaliczka wynosi w przypadku konsumentów maksymalnie 50% uzgodnionej ceny.
 2. Płatność odbywa się w sposób wskazany na stronie internetowej, chyba że strony uzgodnią pisemnie inaczej.
 3. Płatności należy dokonać w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że strony uzgodnią na piśmie inny termin płatności. Jeśli nie zostanie zgłoszony sprzeciw w tym terminie płatności, fakturę uznaje się za prawidłową.
 4. Jeżeli faktura nie została w całości zapłacona po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim akapicie, lub nie można było pobrać płatności w drodze polecenia zapłaty, strona umowy będzie winna Podobrace odsetki za zwłokę w wysokości 2% miesięcznie, naliczane kumulacyjnie od kwoty głównej. Części miesiąca są liczone jako pełny miesiąc.
 5. W powyższej sytuacji konsumentowi naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości 6% w stosunku rocznym, chyba że odsetki ustawowe są wyższe. W takim przypadku naliczane są odsetki ustawowe.
 6. Jeśli po wezwaniu nadal nie zostanie dokonana płatność, Podobrace może dodatkowo obciążyć stronę umowy pozasądowymi kosztami windykacji w wysokości 15% kwoty faktury, minimum 40,- €.
 7. Podobrace daje konsumentowi co najmniej 15 dni na uiszczenie płatności wraz z powyższym wezwaniem. W przypadku ponownego nieuiszczenia płatności pozasądowe koszty windykacji dla konsumenta wynoszą:
  1. 15% od kwoty głównej od pierwszych 2500,- € roszczenia (minimum 40,- €);
  2. 10% od kwoty głównej od kolejnych 2500,- € roszczenia;
  3. 5% od kwoty głównej od kolejnych 5000,- € roszczenia;
  4. 1% od kwoty głównej od kolejnych 190 000 € roszczenia;
  5. 0,5% nadwyżki kapitału.
  6. Bezwzględna kwota maksymalna wynosi 6775,- €.
 8. W celu obliczenia pozasądowych kosztów windykacji Podobrace może po upływie 1 roku podwyższyć kwotę główną roszczenia o naliczone w tym roku odsetki za zwłokę.
 9. W przypadku nieuiszczenia pełnej płatności Podobrace może bez dodatkowego powiadomienia o zwłoce wypowiedzieć umowę lub zawiesić swoje zobowiązania wynikające z umowy do czasu uiszczenia płatności lub ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. Ww. prawo do zawieszenia przysługuje Podobrace również wtedy, jeżeli firma ma uzasadnione podstawy, aby wątpić w zdolność kredytową strony umowy/konsumenta, zanim strona umowy/konsument popadnie w zwłokę w płatności.
 10. Otrzymane płatności zostaną najpierw potrącane ze wszystkich odsetek i kosztów należnych Podobrace, a następnie z najdłużej należnych i wymagalnych faktur, chyba że płatność stanowi na piśmie, że dotyczy późniejszej faktury.
 11. Strona umowy nie może potrącić roszczeń Podobrace z ewentualnych roszczeń wzajemnych, jakie ma w stosunku do Podobrace. Dotyczy to również sytuacji, gdy strona umowy złoży wniosek o (tymczasowe) zawieszenie płatności lub ogłosi upadłość.
 12. Poprzedni paragraf nie dotyczy konsumenta.

Artykuł 13: Zastrzeżenie własności

 1. Wszystkie towary dostarczone/przeznaczone do dostarczenia zgodnie z umową pozostają własnością Podobrace do momentu uregulowania przez stronę umowy wszystkich jej zobowiązań płatniczych.
 2. Te zobowiązania płatnicze polegają na zapłaceniu ceny zakupu towaru powiększonej o roszczenia z tytułu pracy wykonanej w związku z dostawą oraz roszczenia strony umowy z tytułu zawinionej wady, takie jak roszczenia o zapłatę odszkodowania, pozasądowe koszty windykacji, odsetki i ewentualne kary pieniężne.
 3. W przypadku dostawy identycznych artykułów bez możliwości indywidualizacji partię przynależna do najstarszych faktur uważa się zawsze za sprzedaną jako pierwszą. W związku z tym zastrzeżenie własności zawsze dotyczy wszystkich dostarczonych towarów, które nadal znajdują się w magazynie, sklepie lub w gospodarstwie domowym strony umowy w momencie powołania się na zastrzeżenie własności.
 4. Strona umowy może odsprzedać towar w ramach swojej normalnej działalności gospodarczej pod warunkiem, że zastrzeże sobie również własność tych towarów wobec swoich klientów.
 5. Dopóki towary podlegają zastrzeżeniu własności, strona umowy nie może ich w żaden sposób zastawić ani przekazać ich własności instytucji finansującej.
 6. Strona umowy niezwłocznie pisemnie poinformuje Podobrace, jeśli osoby trzecie roszczą sobie prawo własności lub inne prawa do towaru.
 7. Dopóki strona umowy ma towary w swoim posiadaniu, musi je starannie przechowywać jako możliwą do zidentyfikowania własność Podobrace.
 8. Strona umowy zapewni ubezpieczenie biznesowe lub majątkowe, tak aby towary dostarczone z zastrzeżeniem własności były również przez cały czas objęte ubezpieczeniem. Na pierwszą prośbę Podobrace strona umowy udostępni firmie polisę ubezpieczeniową i związane z nią potwierdzenia opłacenia składki.
 9. Jeżeli strona umowy naruszy niniejszy artykuł lub Podobrace powoła się na zastrzeżenie własności, firma Podobrace i jej pracownicy mogą wejść na teren strony umowy i odebrać towar. Nie wpływa to na prawo Podobrace do odszkodowania za stratę, utracony zysk i odsetki oraz prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w drodze pisemnego oświadczenia.

Artykuł 14: Upadłość, brak decyzji

 1. Podobrace może rozwiązać umowę, składając drugiej stronie pisemne oświadczenie bez dodatkowego powiadomienia o zwłoce w momencie, gdy strona umowy:
  1. ogłosi upadłość lub złoży wniosek o upadłość;
  2. złoży wniosek o (tymczasowe) zawieszenie płatności;
  3. stanie się przedmiotem zajęcia egzekucyjnego;
  4. znajdzie się pod kuratelą prawną lub w administracji;
  5. w inny sposób utraci zdolność rozporządzania lub zdolność do czynności prawnych w odniesieniu do (części) swojego majątku.
 2. Strona umowy w każdym przypadku poinformuje syndyka masy upadłości lub zarządcę o (treści) umowy i niniejszego regulaminu.

Artykuł 15: Siła wyższa

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej dotyczącej strony umowy lub Podobrace, Podobrace może wypowiedzieć umowę w drodze pisemnego oświadczenia przekazanego stronie umowy lub zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań wobec strony umowy na rozsądny okres bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 2. Przez siłę wyższą w przypadku Podobrace rozumie się: niezawinione uchybienie ze strony firmy Podobrace, osób trzecich lub dostawców przez nią zaangażowanych lub inne ważne przyczyny z jej strony.
 3. Siła wyższa występuje w przypadku Podobrace w następujących okolicznościach: wojna, zamieszki, mobilizacja, niepokoje społeczne w kraju i za granicą, działania rządowe, strajki w organizacji Podobrace lub zagrożenie tymi okolicznościami, zakłócenia przy zawieraniu umowy dotyczącej istniejących kursów walut, zakłócenia działalności spowodowane pożarem, włamaniem, sabotażem, przerwami w dostawie prądu, połączeniami internetowymi lub telefonicznymi lub działaniami cyberprzestępców, w wyniku których strona internetowa nie jest (w pełni) dostępna, zjawiskami naturalnymi, katastrofami (naturalnymi) itp. oraz warunkami pogodowymi, blokadami drogowymi z powodu wypadku, środkami ograniczającymi import i eksport itp. oraz wynikającymi z nich problemami z transportem i dostawą.
 4. Jeżeli zaistnieje sytuacja spowodowana siłą wyższą, a umowa została już częściowo wykonana, strona umowy musi wypełnić swoje zobowiązania wobec Podobrace powstałe do tego momentu.

Artykuł 16: Wypowiedzenie, zawieszenie

 1. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do rozwiązania umowy w ustawowym okresie odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 4.
 2. Jeżeli strona umowy chce wypowiedzieć umowę przed lub w trakcie jej wykonywania, Podobrace może żądać od strony umowy odszkodowania w kwocie ryczałtowej za wszystkie koszty i szkody poniesione w związku z rozwiązaniem umowy, w tym utracony zysk. Według uznania Podobrace i w zależności od już zrealizowanych dostaw odszkodowanie to będzie wynosić od 20 do 100% uzgodnionej ceny.
 3. Strona umowy zwalnia Podobrace z roszczeń osób trzecich wynikających z rozwiązania umowy.
 4. Podobrace może potrącić należne odszkodowanie ze wszystkich kwot zapłaconych przez stronę umowy oraz ewentualnych roszczeń wzajemnych strony umowy.
 5. W przypadku wstrzymania dostawy na żądanie strony umowy zapłata za wszystkie zrealizowane dostawy przysługuje natychmiast i Podobrace może obciążyć nią stronę umowy. Dotyczy to również kosztów już poniesionych lub kosztów wynikających z zawieszenia.
 6. Koszty poniesione przez Podobrace z tytułu wznowienia dostawy płaci strona umowy. Jeżeli wykonanie umowy nie może zostać wznowione po zawieszeniu, Podobrace może wypowiedzieć umowę, składając stronie umowy pisemne oświadczenie.

Artykuł 17: Prawo właściwe, właściwość sądu

 1. Umowa zawarta między stronami podlega wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Zastosowanie Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży (CISG) jest wyraźnie wyłączone.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Podobrace, przy czym Podobrace zawsze zachowuje prawo do rozstrzygnięcia sporu przez sąd właściwy dla siedziby drugiej strony.
 4. Niezależnie od wyboru Podobrace, konsument zawsze zachowuje prawo do poddania sporu prawnie upoważnionemu sądowi. Konsument musi poinformować Podobrace o tym wyborze w ciągu miesiąca od otrzymania wezwania.
 5. Jeśli druga strona ma siedzibę poza Holandią, Podobrace może zdecydować o przekazaniu sporu do uprawnionego sądu w kraju lub stanie, w którym druga strona ma siedzibę.